తాజా సమాచారం (UPDATED ON 07-12-18) 

CLICK HERE FOR ALL LATEST PROCEEDINGS & OTHER INFORMATION

I.TAX SOFTWARE-18-19 ( VIJAYAKUMAR)
I.TAX SOFTWARE-18-19(KSSPRASAD)

 

 

   

       

CFMS WEBSITE

(CLICK HERE TO VISIT CFMS WEBSITE)

 
ఆయా అంశములలో మీకు  కావలసిన అన్ని వివరముల కొరకు వీటిపై క్లిక్ చేయండి.
ACADEMIC CALENDER
 
C.C.E.DETAILS
CSE WEBSITE&CHILD INFO
&ALL ONLINE DATA ENTRY
 GO's
E.Ls FOR SUMMER
RVM/RMSA TRAININGS/SUMMER DUTIES etc
INCOME TAX
INSPIRE MODEL QUESTION PAPERS
&BLUEPRINTS,ASSIGNMENTS,PROJECTS,LAB

MODULES(VI-X)
(TEACHERS HAND BOOKS/SYLLABUS)

NMMS & NTSE
N.O.C &
MEDICAL REIMBURSEMENT
      
PENSION&CPS
PRC-2015 RMSA&SSA
ALL GRANTS/UC/GUIDELINES
SCIENCE DIAGRAMS
 
SCIENCE PROJECTS
SCIENCE VIDEOS SOFTWARES
    (INCREMENTS/AAS/HPL/SL etc.)
 
S.S.C EXAMS
 
SUBJECT STUDY MATERIAL
(ALL SUBJECTS)
Z.P.P.F./APGLI KNOW YOUR SALARY
                  
DEPT TEST RESULTS  

SERVICE REGULARISATIONS & ANTECEDENTS-VSP DIST

పాఠశాల కు సంబంధించిన అన్నిప్రొఫార్మాలు&వివరాలు

T.C. BOOK REQUISITION

RMSA-Civil Works Details& Releases  School wise for Phase- I,II,III

Send Email to deo_vizag@yahoo.co.in & ee_apewidc_vspm@ap.gov.in

RMSA Civil Works UCs 2013-14

Send Email to deo_vizag@yahoo.co.in & ee_apewidc_vspm@ap.gov.in

RMSA CIVIL WORKS  PHASE I - II- III LIST OF SCHOOLS-VSP

UTILISATION CERTIFICATE - 2014-15-RMSA(25000/-)

CFMS WEBSITE LOGIN CLICK HERE

For any Query email to  : kranthi.7.madishetty@niit-tech.com  or call:-04065087205

EMPLOYEE DATA FOR CFMS

thank you yellow and red animated